گزارش های ماهانه

 • 2021-03-29

اطلاعات جاری در مورد فهرست ها، شاخص ها، گردش مالی و سرمایه گذاری، جزئیات عملکرد اوراق بهادار معامله شده، و آمارهای بین المللی مقایسه ای.

گزارش آماری ماهانه به داده های بورس اوراق بهادار سوئیس و شاخص ها تقسیم می شود. آمار هر یک از این مناطق به صورت اسناد جداگانه آماده دانلود می باشد. شرح فایل گزارش آماری ماهانه

188 نتیجه

 • 30 نوامبر 2022

داده های تجاری ماهانه - نوامبر 2022

 • 30 نوامبر 2022

اوراق بهادار برتر معامله شده - نوامبر 2022

 • 30 نوامبر 2022

گزارش ماهانه آماری - نوامبر 2022

 • 30 نوامبر 2022

جدول لیگ اعضا - نوامبر 2022

 • 31 اکتبر 2022

داده های تجارت ماهانه - اکتبر 2022

 • 31 اکتبر 2022

برترین اوراق بهادار معامله شده - اکتبر 2022

 • 31 اکتبر 2022

گزارش ماهانه آماری - اکتبر 2022

 • 31 اکتبر 2022

جدول لیگ اعضا - اکتبر 2022

 • 30 سپتامبر 2022

داده های تجاری ماهانه - سپتامبر 2022

 • 30 سپتامبر 2022

برترین اوراق بهادار معامله شده - سپتامبر 2022

 • 30 سپتامبر 2022

گزارش ماهانه آماری - سپتامبر 2022

 • 30 سپتامبر 2022

جدول لیگ اعضا - سپتامبر 2022

 • 31 اوت 2022

داده های تجارت ماهانه - آگوست 2022

 • 31 اوت 2022

اوراق بهادار برتر معامله شده - آگوست 2022

 • 31 اوت 2022

گزارش ماهانه آماری - آگوست 2022

 • 31 اوت 2022

جدول لیگ اعضا - آگوست 2022

 • 31 ژوئیه 2022

داده های تجاری ماهانه - جولای 2022

 • 31 ژوئیه 2022

اوراق بهادار قابل معامله - جولای 2022

 • 31 ژوئیه 2022

گزارش ماهانه آماری - جولای 2022

 • 31 ژوئیه 2022

جدول لیگ اعضا - جولای 2022

 • 01 ژوئن 2022

جدول لیگ اعضا - ژوئن 2022

 • 01 ژوئن 2022

گزارش ماهانه آماری - ژوئن 2022

 • 01 ژوئن 2022

برترین اوراق بهادار معامله شده - ژوئن 2022

 • 01 ژوئن 2022

داده های تجاری ماهانه - ژوئن 2022

 • 01 مه 2022

جدول لیگ اعضا - می 2022

 • 01 مه 2022

گزارش ماهانه آماری - می 2022

 • 01 مه 2022

اوراق بهادار برتر معامله شده - می 2022

 • 01 مه 2022

داده های تجارت ماهانه - می 2022

 • 01 آوریل 2022

جدول لیگ اعضا - آوریل 2022

 • 01 آوریل 2022

گزارش ماهانه آماری - آوریل 2022

 • 01 آوریل 2022

برترین اوراق بهادار معامله شده - آوریل 2022

 • 01 آوریل 2022

داده های تجارت ماهانه - آوریل 2022

 • 01 مارس 2022

جدول لیگ اعضا - مارس 2022

 • 01 مارس 2022

گزارش ماهانه آماری - مارس 2022

 • 01 مارس 2022

اوراق بهادار برتر معامله شده - مارس 2022

 • 01 مارس 2022

داده های تجارت ماهانه - مارس 2022

 • 01 فوریه 2022

جدول لیگ اعضا - فوریه 2022

 • 01 فوریه 2022

گزارش ماهانه آماری - فوریه 2022

 • 01 فوریه 2022

اوراق بهادار برتر معامله شده - فوریه 2022

 • 01 فوریه 2022

داده های تجارت ماهانه - فوریه 2022

 • 01 ژانویه 2022

جدول لیگ اعضا - ژانویه 2022

 • 01 ژانویه 2022

گزارش ماهانه آماری - ژانویه 2022

 • 01 ژانویه 2022

اوراق بهادار برتر معامله شده - ژانویه 2022

 • 01 ژانویه 2022

داده های تجارت ماهانه - ژانویه 2022

 • 01 دسامبر 2021

جدول لیگ عضو - دسامبر 2021

 • 01 دسامبر 2021

اوراق بهادار برتر - دسامبر 2021

 • 01 دسامبر 2021

داده های تجارت ماهانه - دسامبر 2021

 • 01 دسامبر 2021

گزارش ماهانه آماری - دسامبر 2021

 • 01 نوامبر 2021

جدول لیگ عضو - نوامبر 2021

 • 01 نوامبر 2021

اوراق بهادار برتر - نوامبر 2021

 • 01 نوامبر 2021

داده های تجارت ماهانه - نوامبر 2021

 • 01 نوامبر 2021

گزارش ماهانه آماری - نوامبر 2021

 • 01 اکتبر 2021

جدول لیگ عضو - اکتبر 2021

 • 01 اکتبر 2021

گزارش ماهانه آماری - اکتبر 2021

 • 01 اکتبر 2021

اوراق بهادار برتر - اکتبر 2021

 • 01 اکتبر 2021

داده های تجارت ماهانه - اکتبر 2021

 • 01 سپتامبر 2021

جدول لیگ عضو - سپتامبر 2021

 • 01 سپتامبر 2021

گزارش ماهانه آماری - سپتامبر 2021

 • 01 سپتامبر 2021

اوراق بهادار برتر - سپتامبر 2021

 • 01 سپتامبر 2021

داده های تجاری ماهانه - سپتامبر 2021

 • 01 اوت 2021

جدول لیگ عضو - اوت 2021

 • 01 اوت 2021

گزارش ماهانه آماری - اوت 2021

 • 01 اوت 2021

اوراق بهادار برتر - اوت 2021

 • 01 اوت 2021

داده های تجارت ماهانه - اوت 2021

 • 01 ژوئیه 2021

جدول لیگ عضو - ژوئیه 2021

 • 01 ژوئیه 2021

گزارش ماهانه آماری - ژوئیه 2021

 • 01 ژوئیه 2021

اوراق بهادار برتر - ژوئیه 2021

 • 01 ژوئیه 2021

داده های تجارت ماهانه - ژوئیه 2021

 • 01 ژوئن 2021

جدول لیگ عضو - ژوئن 2021

 • 01 ژوئن 2021

گزارش ماهانه آماری - ژوئن 2021

 • 01 ژوئن 2021

اوراق بهادار برتر - ژوئن 2021

 • 01 ژوئن 2021

داده های تجارت ماهانه - ژوئن 2021

 • 01 مه 2021

جدول لیگ عضو - مه 2021

 • 01 مه 2021

گزارش ماهانه آماری - مه 2021

 • 01 مه 2021

اوراق بهادار برتر - مه 2021

 • 01 مه 2021

داده های تجارت ماهانه - مه 2021

 • 01 آوریل 2021

جدول لیگ عضو - آوریل 2021

 • 01 آوریل 2021

گزارش ماهانه آماری - آوریل 2021

 • 01 آوریل 2021

اوراق بهادار برتر - آوریل 2021

 • 01 آوریل 2021

داده های تجارت ماهانه - آوریل 2021

 • 01 مارس 2021

جدول لیگ عضو - مارس 2021

 • 01 مارس 2021

گزارش ماهانه آماری - مارس 2021

 • 01 مارس 2021

اوراق بهادار برتر - مارس 2021

 • 01 مارس 2021

داده های تجارت ماهانه - مارس 2021

 • 01 فوریه 2021

جدول لیگ عضو - فوریه 2021

 • 01 فوریه 2021

گزارش ماهانه آماری - فوریه 2021

 • 01 فوریه 2021

اوراق بهادار برتر - فوریه 2021

 • 01 فوریه 2021

داده های تجارت ماهانه - فوریه 2021

 • 01 ژانویه 2021

جدول لیگ عضو - ژانویه 2021

 • 01 ژانویه 2021

گزارش ماهانه آماری - ژانویه 2021

 • 01 ژانویه 2021

اوراق بهادار برتر - ژانویه 2021

 • 01 ژانویه 2021

داده های تجارت ماهانه - ژانویه 2021

 • 01 دسامبر 2020

گزارش ماهانه آماری - دسامبر 2020

 • 01 دسامبر 2020

جدول لیگ عضو - دسامبر 2020

 • 01 دسامبر 2020

داده های تجارت ماهانه - دسامبر 2020

 • 01 دسامبر 2020

اوراق بهادار برتر - دسامبر 2020

 • 01 نوامبر 2020

گزارش ماهانه آماری - نوامبر 2020

 • 01 نوامبر 2020

جدول لیگ عضو - نوامبر 2020

 • 01 نوامبر 2020

اوراق بهادار برتر - نوامبر 2020

 • 01 نوامبر 2020

داده های تجاری ماهانه - نوامبر 2020

 • 01 اکتبر 2020

گزارش ماهانه آماری - اکتبر 2020

 • 01 اکتبر 2020

جدول لیگ عضو - اکتبر 2020

 • 01 اکتبر 2020

اوراق بهادار برتر - اکتبر 2020

 • 01 اکتبر 2020

داده های تجاری ماهانه - اکتبر 2020

 • 01 سپتامبر 2020

گزارش ماهانه آماری - سپتامبر 2020

 • 01 سپتامبر 2020

جدول لیگ عضو - سپتامبر 2020

 • 01 سپتامبر 2020

اوراق بهادار برتر - سپتامبر 2020

 • 01 سپتامبر 2020

داده های تجاری ماهانه - سپتامبر 2020

 • 01 اوت 2020

گزارش ماهانه آماری - اوت 2020

 • 01 اوت 2020

جدول لیگ عضو - اوت 2020

 • 01 اوت 2020

اوراق بهادار برتر - اوت 2020

 • 01 اوت 2020

داده های تجاری ماهانه - اوت 2020

 • 01 ژوئیه 2020

جدول لیگ عضو - ژوئیه 2020

 • 01 ژوئیه 2020

داده های تجاری ماهانه - ژوئیه 2020

 • 01 ژوئیه 2020

اوراق بهادار برتر - ژوئیه 2020

 • 01 ژوئیه 2020

گزارش ماهانه آماری - ژوئیه 2020

 • 01 ژوئن 2020

داده های تجاری ماهانه - ژوئن 2020

 • 01 ژوئن 2020

اوراق بهادار برتر - ژوئن 2020

 • 01 ژوئن 2020

گزارش ماهانه آماری - ژوئن 2020

 • 01 ژوئن 2020

جدول لیگ عضو - ژوئن 2020

 • 01 مه 2020

داده های تجاری ماهانه - مه 2020

 • 01 مه 2020

اوراق بهادار برتر - مه 2020

 • 01 مه 2020

گزارش ماهانه آماری - مه 2020

 • 01 مه 2020

جدول لیگ عضو - مه 2020

 • 01 آوریل 2020

داده های تجاری ماهانه - آوریل 2020

 • 01 آوریل 2020

اوراق بهادار برتر - آوریل 2020

 • 01 آوریل 2020

گزارش ماهانه آماری - آوریل 2020

 • 01 آوریل 2020

جدول لیگ عضو - آوریل 2020

 • 01 مارس 2020

داده های تجاری ماهانه - مارس 2020

 • 01 مارس 2020

اوراق بهادار برتر - مارس 2020

 • 01 مارس 2020

گزارش ماهانه آماری - مارس 2020

 • 01 مارس 2020

جدول لیگ عضو - مارس 2020

 • 01 فوریه 2020

اوراق بهادار برتر - فوریه 2020

 • 01 فوریه 2020

گزارش ماهانه آماری - فوریه 2020

 • 01 فوریه 2020

جدول لیگ عضو - فوریه 2020

 • 01 فوریه 2020

داده های تجاری ماهانه - فوریه 2020

 • 01 ژانویه 2020

اوراق بهادار برتر - ژانویه 2020

 • 01 ژانویه 2020

داده های تجارت ماهانه - ژانویه 2020

 • 01 ژانویه 2020

گزارش ماهانه آماری - ژانویه 2020

 • 01 ژانویه 2020

جدول لیگ عضو - ژانویه 2020

 • 01 دسامبر 2019

داده های تجارت ماهانه - دسامبر 2019

 • 01 دسامبر 2019

اوراق بهادار برتر - دسامبر 2019

 • 01 دسامبر 2019

گزارش ماهانه آماری - دسامبر 2019

 • 01 دسامبر 2019

جدول لیگ عضو - دسامبر 2019

 • 01 نوامبر 2019

داده های تجارت ماهانه - نوامبر 2019

 • 01 نوامبر 2019

اوراق بهادار برتر - نوامبر 2019

 • 01 نوامبر 2019

گزارش ماهانه آماری - نوامبر 2019

 • 01 نوامبر 2019

جدول لیگ عضو - نوامبر 2019

 • 01 اکتبر 2019

داده های تجارت ماهانه - اکتبر 2019

 • 01 اکتبر 2019

اوراق بهادار برتر - اکتبر 2019

 • 01 اکتبر 2019

گزارش ماهانه آماری - اکتبر 2019

 • 01 اکتبر 2019

جدول لیگ عضو - اکتبر 2019

 • 01 سپتامبر 2019

داده های تجاری ماهانه - سپتامبر 2019

 • 01 سپتامبر 2019

اوراق بهادار برتر - سپتامبر 2019

 • 01 سپتامبر 2019

گزارش ماهانه آماری - سپتامبر 2019

 • 01 سپتامبر 2019

جدول لیگ عضو - سپتامبر 2019

 • 01 اوت 2019

داده های تجارت ماهانه - اوت 2019

 • 01 اوت 2019

اوراق بهادار برتر - اوت 2019

 • 01 اوت 2019

گزارش ماهانه آماری - اوت 2019

 • 01 اوت 2019

جدول لیگ عضو - اوت 2019

 • 01 ژوئیه 2019

داده های تجاری ماهانه - ژوئیه 2019

 • 01 ژوئیه 2019

اوراق بهادار برتر - ژوئیه 2019

 • 01 ژوئیه 2019

گزارش ماهانه آماری - ژوئیه 2019

 • 01 ژوئیه 2019

جدول لیگ عضو - ژوئیه 2019

 • 01 ژوئن 2019

داده های تجارت ماهانه - ژوئن 2019

 • 01 ژوئن 2019

اوراق بهادار برتر - ژوئن 2019

 • 01 ژوئن 2019

گزارش ماهانه آماری - ژوئن 2019

 • 01 ژوئن 2019

جدول لیگ عضو - ژوئن 2019

 • 01 مه 2019

داده های تجارت ماهانه - مه 2019

 • 01 مه 2019

اوراق بهادار برتر - مه 2019

 • 01 مه 2019

گزارش ماهانه آماری - مه 2019

 • 01 مه 2019

جدول لیگ عضو - مه 2019

 • 01 آوریل 2019

داده های تجارت ماهانه - آوریل 2019

 • 01 آوریل 2019

اوراق بهادار برتر - آوریل 2019

 • 01 آوریل 2019

گزارش ماهانه آماری - آوریل 2019

 • 01 آوریل 2019

جدول لیگ عضو - آوریل 2019

 • 01 مارس 2019

داده های تجارت ماهانه - مارس 2019

 • 01 مارس 2019

اوراق بهادار برتر - مارس 2019

 • 01 مارس 2019

گزارش ماهانه آماری - مارس 2019

 • 01 مارس 2019

جدول لیگ عضو - مارس 2019

 • 01 فوریه 2019

داده های تجاری ماهانه - فوریه 2019

 • 01 فوریه 2019

اوراق بهادار برتر - فوریه 2019

 • 01 فوریه 2019

گزارش ماهانه آماری - فوریه 2019

 • 01 فوریه 2019

جدول لیگ عضو - فوریه 2019

 • 01 ژانویه 2019

داده های تجارت ماهانه - ژانویه 2019

 • 01 ژانویه 2019

اوراق بهادار برتر - ژانویه 2019

 • 01 ژانویه 2019

گزارش ماهانه آماری - ژانویه 2019

 • 01 ژانویه 2019

جدول لیگ عضو - ژانویه 2019

اطلاعات بیشتر

شاخص ها

دقیق ، در دسترس و شفاف ، شش شاخص به دارایی ، نمونه کارها و ثروت در سراسر جهان اعتماد دارد.

لیست

دروازه شما به بازارهای سرمایه سوئیس و بین المللی.

تجارت

در آنجا کیفیت به صورت استاندارد می آید: تجارت در بورس اوراق بهادار سوئیس و از نقدینگی برجسته و کیفیت کتاب از بازار مرجع تراشه های آبی سوئیس لذت ببرید.

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
 • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.