مستندات API آمادگی مدلسازی مالی

 • 2022-07-22

نسبت‌های مالی شرکت (نسبت‌های اندازه‌گیری نقدینگی، نسبت‌های شاخص سودآوری، نسبت‌های بدهی، نسبت‌های عملکرد عملیاتی، نسبت‌های شاخص جریان نقدینگی و نسبت‌های ارزش‌گذاری سرمایه‌گذاری) سالانه JSON

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

همه فرمول ها در صفحه فرمول نمره piotroski ما توضیح داده شده است.

امتیازات مالی سهام JSON

همه فرمول ها در صفحه فرمول درآمد مالک ما توضیح داده شده است.

JSON سه ماهه درآمد مالک

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مالکیت سهام توسط دارندگان (50 نتیجه در هر صفحه، مرتب شده بر اساس درصد مالکیت نزولی) JSON

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مالکیت سازمانی بر اساس سهام و تاریخ (50 نتیجه در هر صفحه، مرتب‌سازی شده بر اساس وزن موقعیت‌ها به ترتیب نزولی) JSON

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

خلاصه صنعت نمونه کارها هلدینگ نهادی (50 نتیجه در هر صفحه ، با توجه به وزن به ترتیب نزولی طبقه بندی می شود) JSON

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

ترکیب نمونه کارها دارایی های نهادی (50 نتیجه در هر صفحه ، با توجه به وزن به ترتیب نزولی طبقه بندی می شود) JSON

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

اهداف قیمت برای نماد (این نقطه پایانی API تحت برنامه حرفه ای/تجاری یا شرکت در دسترس است.) JSON

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

تاریخ های موجود دارایی های سرمایه گذاری مشترک تاریخی بر اساس نماد (این نقطه پایانی API تحت طرح حرفه ای/تجاری یا سازمانی در دسترس است.) JSON

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

تعداد سابقه کارمندان (این نقطه پایانی API تحت طرح حرفه ای/تجاری یا سازمانی در دسترس است.) JSON

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

پاداش اجرایی (این نقطه پایانی API تحت طرح حرفه ای/تجاری یا سازمانی در دسترس است.) JSON

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مالکیت سودمند فردی (این نقطه پایانی API تحت طرح حرفه ای/تجاری یا سازمانی در دسترس است.) JSON

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

تقویم درآمد با دوره زمانی (بین پارامترهای "از" و "به" حداکثر فاصله زمانی می تواند 3 ماه باشد) JSON

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

تقویم درآمد تأیید شد (بین پارامترهای "از" و "به" حداکثر فاصله زمانی می تواند 3 ماه باشد) JSON

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

تقویم IPO برای دوره زمانی (بین پارامترهای "از" و "به" حداکثر فاصله زمانی می تواند 3 ماه باشد) JSON

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

تقویم IPO با دفترچه (بین پارامترهای "از" و "به" حداکثر فاصله زمانی می تواند 3 ماه باشد) JSON

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

IPO Calendar تایید شد (بین پارامترهای "از" و "به" حداکثر فاصله زمانی می تواند 3 ماه باشد) JSON

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

تقویم تقسیم سهام برای دوره زمانی (بین پارامترهای "از" و "به" حداکثر فاصله زمانی می تواند 3 ماه باشد) JSON

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

تقویم سود سهام برای دوره زمانی (بین پارامترهای "از" و "به" حداکثر فاصله زمانی می تواند 3 ماه باشد) JSON

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

تقویم اقتصادی برای دوره زمانی (بین پارامترهای "از" و "به" حداکثر فاصله زمانی می تواند 3 ماه باشد) JSON

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

جستجو از طریق تیکر و نام شرکت: مقادیر برای پارامتر تبادل عبارتند از: ETF |MUTUAL_FUND |کالا |INDEX |CRYPTO |فارکس |TSX |AMEX |نزدک |NYSE |EURONEXT |XETRA |NSE |LSE

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

 • marketCapMoreThan & marketCapLowerThan : شماره
 • قیمت بیشتر از و قیمت پایین تر از : تعداد
 • betaMoreThan & betaLowerThan: تعداد
 • volumeMoreThan & volumeLowerThan : تعداد
 • dividendMoreThan & dividendLowerThan: عدد
 • isEtf و isActivelyTrading: درست/نادرست
 • بخش : مصرف کننده چرخه ای - انرژی - فناوری - صنعتی - خدمات مالی - مواد اولیه - خدمات ارتباطی - دفاع از مصرف کننده - مراقبت های بهداشتی - املاک و مستغلات - تاسیسات - کالاهای صنعتی - مالی - خدمات - مجتمع ها
 • صنعت: Autos - Banks - Banks Diversified - نرم افزار - بانک ها منطقه ای - نوشیدنی های الکلی - نوشیدنی های آبجو - نوشیدنی های غیر الکلی
 • کشور: ایالات متحده - انگلستان - MX - BR - RU - HK - CA -.
 • مبادله: NYSE - NASDAQ - AMEX - EURONEXT - TSX - ETF - MUTUAL_FUND
 • حد: شماره

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

کمیسیون معاملات آینده کالا (کمیسیون یا CFTC) گزارش های تعهدات معامله گران (COT) را برای کمک به مردم در درک پویایی بازار منتشر می کند. به طور خاص ، گزارش های COT تجزیه و تحلیل علاقه هر روز سه شنبه برای آینده و گزینه های موجود در بازارهای آتی را ارائه می دهد که در آن 20 یا بیشتر معامله گران موقعیت های برابر یا بالاتر از سطح گزارشگری را که توسط CFTC ایجاد شده است ، دارند. به طور کلی ، داده های گزارش COT از سه شنبه و جمعه منتشر می شود. CFTC صبح چهارشنبه داده ها را از شرکت های گزارشگری دریافت می کند و سپس داده های انتشار را تا بعد از ظهر جمعه تصحیح و تأیید می کند.

لیست گزارش ها برای دوره زمانی JSON

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

 • نوع: صعودی |نزولی
 • منبع: توییتر |رفیق

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

قوانین اوراق بهادار فدرال به افراد خاصی (مانند افسران ، مدیران و مواردی که بیش از 10 ٪ از هر کلاس از اوراق بهادار یک شرکت را در اختیار دارند ، به هم می پیوندیم ، با هم "خودیان" می نامیم) برای گزارش خریدها ، فروش و دارایی های آنهااوراق بهادار شرکت با تشکیل فرم های 3 ، 4 و 5.

جدیدترین معاملات معاملاتی خودی سهام JSON

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

نرخ خزانه داری تاریخی (بین پارامترهای "از" و "به" حداکثر فاصله زمانی می تواند 3 ماه باشد) JSON

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

همه شاخص های اقتصادی عبارتند از: تولید ناخالص داخلی |RealGDP |SominalPotentialgdp |RealgdpperCapita |FederalFunds |CPI |تورم |تورم |خرده فروشی ها |ConsumerSentiment |دواموگود |بیکاری |TotalNonFarmPayroll |ادله اولیه |IndustrialProductionTotalIndex |NewPrivelyAndhousingUnitSstartedTotalUnits |TOTALEHICLESSELES |RetailmoneyFunds |SmoothedUsRecessionProbability |3Monthor90DayRatesAndyieldScertificateOfDeposit |CommercialbankinterestrateOncreditCardplansAlcActs |30yearfixedratemortgageavery |15yearfixedratemortgagea از داده های تولید ناخالص داخلی تاریخی برای مدت زمان مشخص JSON

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

قیمت های تاریخی سهام سری Daily Time با تغییر و حجم برای x روز گذشته Daily JSON Timeseries

قیمت‌های تاریخی روزانه سهام با تغییر و حجم (محدود به 3، چند سهام فقط در صورت تبادل یکسان قابل استعلام هستند) JSON روزانه

صندوق‌های متقابل قیمت‌های تاریخی روزانه (محدود به 3، سهام چندگانه فقط در صورت تبادل یکسان قابل استعلام است) JSON روزانه

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

 • دوره: تعداد
 • نوع: SMA - EMA - WMA - DEMA - TEMA - ویلیامز - RSI - ADX - انحراف استاندارد

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

بیانیه های فرم 13F گزارشی در سطح موقعیت از تمام مدیران سرمایه گذاری نهادی با بیش از 100 میلیون دلار دارایی تحت مدیریت (به عنوان مثال Berkshire hathaway cik) ارائه می دهد. یک چهارم JSON

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

مثال با Javascript، JQuery، VueJS، Angular، JAVA، PHP، NodeJS، Python، Go، Ruby، C#، R، Strest، Rust، Swift و Scala

پاسخ: s: نشانگر مربوط به دارایی. t: نوع مُهر زمان: نوع معامله (نوع به‌روزرسانی قیمت را نشان می‌دهد. همیشه برای آخرین پیام تجاری «T»، برای پیام به‌روزرسانی بالای کتاب «Q» و برای پیام‌های شکست تجاری «B» خواهد بود.)ap: پایین ترین قیمت درخواست فعلی. فقط برای به‌روزرسانی‌های نقل قول در دسترس است، در غیر این صورت پوچ. as: تعداد سهام به قیمت پیشنهادی. فقط برای به‌روزرسانی‌های نقل قول در دسترس است، در غیر این صورت پوچ. bp: تعداد سهام در قیمت پیشنهادی. فقط برای به‌روزرسانی‌های نقل قول در دسترس است، در غیر این صورت پوچ. bs: بالاترین قیمت پیشنهادی فعلی. فقط برای به‌روزرسانی‌های نقل قول در دسترس است، در غیر این صورت پوچ. lp: آخرین قیمتی که آخرین معامله با آن انجام شد. فقط برای به‌روزرسانی‌های Trade و Break در دسترس است، در غیر این صورت باطل است. ls: مقدار سهام (حجم) معامله شده در آخرین قیمت. فقط برای به‌روزرسانی‌های Trade و Break در دسترس است، در غیر این صورت باطل است.

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
 • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.